top of page
דן התן צ'זבתן
nwe jackal.jpg
בית התן הצבעוני2.jpg

בספר דן התן הצ'יזבתן בחרתי בעמוד הראשון כדי להציג את כל הדמויות בעת התרגשותם של כל השכנים לקראת שמיעת הסיפור החדש מפיו של דן התן. רק גד הקרפד מפקפק באמיתות הסיפורים ומתחבא מאחורי עץ הצאלון.

flying over fields2.jpg
bottom of page